Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme

 

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME 

Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği tarafından kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") kapsamında aşağıda açıklandığı çerçevede elde edilebilecek, kaydedilebilecek, muhafaza edilebilecek, açıklanabilecek, mevzuatın izin verdiği ölçüde üçüncü kişilere aktarılabilecek veya diğer şekillerde işlenebilecektir.

  1. Kişisel verilerin işlenme amaçları

Kişisel veriler; tüzel kişi olan üyelerimiz adına Derneğimiz bünyesinde iş ve işlem yapan, onları temsil eden, toplantılara katılan ve bilcümle işlem yapanın/yaptıranın kimliğinin tespit edilebilmesi, elektronik ortamda veya basılıolarak kayıt ve belge düzenlenebilmesi, mevzuatta öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirmeyükümlülüklerinin yerine getirilebilmesi amacıyla işlenebilecektir.

  1. Kişisel verilerin aktarılması

Yukarıda belirtilen amaçlarla kişisel veriler, denetleyici ve düzenleyici makamlar, ilgili kamukuruluşları, meslek kuruluşları ve benzeri kuruluşlar ile; Türk Ticaret Kanunu, Dernekler Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izinverdiği kişi veya kuruluşlara, faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet/destek/danışmanlık alınan veya verilen yurtiçi/yurtdışı kuruluşlara, diğer üçüncü kişilere, üyelerimize, üyelerimizin yetkililerine, mevzuattabelirtilen amaçlara konu faaliyetlerini yürütmek üzere hizmet alınan, işbirliği yapılan kişi vekuruluşlar ile destek hizmeti sağlayıcılarına mevzuatın izin verdiği ölçüde aktarılabilecektir.

  1. Kişisel verilerin toplanma yöntemi

Yukarıda belirtilen amaçlarla kişisel veriler, Derneğimiz tarafından sözlü, yazılı veya elektronik ortamda, tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangibir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayanlar da dahil olmak üzere çeşitli yöntemlerle toplanabilecektir.

  1. 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesi uyarınca haklarınız

Kanun uyarınca, kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse bilgi talep etme,işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde / yurt dışındaaktarıldığı üçüncü kişileri bilme, eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, Kanun’da sayılanistisnai haller saklı kalmak üzere Kanun’un 7’nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesindesilinmesini/yok edilmesini isteme, aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan işlemlerin bildirilmesini

isteme, münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortayaçıkmasına itiraz etme, kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararıngiderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.